Học lập trình Micro:bit cơ bản – Phần 5

Học lập trình Micro:bit cơ bản – Phần 5

I. CẢM BIẾN ÂM THANH

ĐẦU TIÊN BẠN CẦN CHUẨN BỊ:

   • Một mạch BBC microbit
   • Một dây cáp USB nếu sử dụng máy tính bàn, máy tính xách tay.
   • Một bộ pin nếu sử dụng smarthphone, máy tính bảng….

1. Tạo nhịp tim bằng cái vỗ tay.

Bước 1: Mở Makecode →  Xóa hai khối on startforever có sẵn ở khu vực lập trình.

Bước 2: Input → Kéo khối on loud sound vào khu vực lập trình.

 

Bước 3: Basic → Kéo thả show icon vào on loud sound như hình dưới đây:

Bước 4: Nhân đôi khối on loud sound vừa tạo xong. Nháy chuột phải lên khối  on loud sound → Chọn Duplicate.

Bước 5: Đổi lệnh on loud sound thành on quite sound.

 

Bước 6: Kết nối với microbit 🡪 Download.

 

2. Bật tắt đèn LED bằng tiếng vỗ tay.

Bước 1:Mở Makecode → Xóa khối forever và giữ lại on start ở khu vực lập trình.

Bước 2: Input → Kéo khối on sound loud thả vào khu vực lập trình.

Bước 3: Variables → Chọn Make variable name → Xuất hiện hộp thoại New variable name → Đặt tên: lightsOn → Chọn Ok.

Bước 4: Variables → Kéo khối set lightsOn to 0 vào khối on loud sound.

Bước 5: Logic → Kéo khối or thả vào 0.

 

Bước 6: Variables → Kéo khối lightsOn vào not.

Bước 7: Logic → Kéo thả khối if true then else như hình vào phía dưới set lightsOn to not lightsOn.

Bước 8: Variables → Kéo khối lightsOn vào true.

 

Bước 9: Basic lần lượt kéo thả các khối:  show leds, clear screen và điều chỉnh các đèn LED như hình dưới đây:

Bước 10: Basic 🡪 Chọn more 🡪 Kéo thả khối set loud sound threshold to 128 vào khối on start.

Cuối cùng, ta được  hai khối lệnh như hình dưới đây:

Bước 11: Kết nối với micro:bit → Download.

 

3. Thổi nến

Bước 1: Mở Makecode.

Bước 2: Logic → Kéo thả khối if true then else vào khối forever.

Bước 3: Basic  →  kéo thả show leds vào forever và hiệu chỉnh các đèn LED thành cây nến.

Bước 4: Tạo biến flicker.

Vào Variables → Chọn Make a Variable, đặt tên biến là flicker. Sau đó  kéo thả set flicker to 0 vào dưới khối show leds.

Bước 5: Math → Kéo khối pick random 0 to 10  thả vào số 0. Điều chỉnh 1 to 3 như hình.

Bước 6: Logic  → Kéo thả if true then  thả bên dưới khối vừa tạo ở bước 5.

 

Bước 7: Logic → Kéo thả khối vào true sau đó điều chỉnh số 0 thành 2.

Bước 8: Vào Led và kéo thả khối và   .

 

Bước 9: Vào Variables, kéo thả flicker như hình:

Bước 10: Vào Basic, kéo thả lần lượt hai khối pause (ms) và khối clear screen.

Bước 11: Variables 🡪 Make a Variable, đặt tên là lit 🡪 Chọn Ok. Kéo thả set lit to 0 vào khối on start.

Bước 12: Logic 🡪 Kéo thả true vào số 0 nằm trong khối set lit to 0.

Bước 13: Input 🡪 Kéo thả khối on loud sound vào khu vực lập trình.

Bước 14: Variables 🡪 Kéo thả  khối set lit to 0 vào khối on loud sound.

Bước 15: Vào Logic, kéo thả not như hình.

Bước 16: Variables 🡪 Kéo thả  khối lit vào khối not.

Bước 17: Kết nối microbit với máy tính 🡪 Download.

 

II. ĐO LƯỜNG ÂM THANH

1. Tạo đèn vũ trường.

Bước 1: Mở Makecode.

Bước 2: Basic → kéo thả show leds vào khối on start ở khu vực lập trình.

Bước 3: Vào Led → more →  kéo thả set brightness 255.

Bước 4: Vào Input, kéo thả khối sound level thay thế số 225.

Bước 5: Kết nối micro:bit Download.

 

2. Máy do âm thanh.

Bước 1: Mở Makecode.

Bước 2: Xóa khối on start và giữ khối forever ở khu vực lập trình.

Bước 3: Vào Led → Kéo thả khối  plot bar graph of 0 up to 0 vào forever.

Bước 4: Vào Sound, kéo thả sound level và điều chỉnh thông số giống như hình.

 

Bước 5: Kết nối với micro:bit → Download.

3. Clap-o-meter.

Bước 1: Mở Makecode.

Bước 2: Tạo biến start

  • VarriablesMake a Variable → đặt tên biến là start → Kéo thả khối set start to 0 vào on start.

Bước 3: Input → Kéo thả khối on loud sound vào khu vực lập trình.

  • Nhân đôi khối  set start to 0: Nháy chuột phải chọn Duplicate → Kéo thả khối set start to 0 vào on loud sound.

Bước 4: Input more → Kéo thả khối running time (ms) như hình dưới đây.

Bước 5: Vào Basic → Kéo thả khối show icon vào khối on loud sound.

Bước 6: Input more →Kéo thả running time (ms) như hình.

Bước 7: Input → Kéo thả khối on loud sound vào khu  vực lập trình → đổi loud thành quite như hình dưới đây.

Bước 8: Logic → Kéo khối if true then thả vào on quite sound.

Bước 9: Logic → Kéo thả khối 0 < 0,  và đổi dấu “<” thành dấu “>” như hình dưới đây:

 

Bước 10: Vào Variables → Kéo thả khối start như hình.

 

 

Bước 11: Tạo biến mới time → Kéo thả set time to 0 như hình.

Bước 12:

Bước 13: Nhân đôi khối running time và kéo thả vào số 0 ở khối set time to 0 bước 11.

Bước 14: Variables 🡪 Kéo thả start như trong hình dưới đây.

Bước 15: Variables 🡪 Kéo thả khối set start to 0.

Bước 16: Basic 🡪 Kéo thả lần lượt clear screen, pause (ms) show number.

Bước 17:

Bước 18: Vào Variable 🡪 Kéo thả time và điều chỉnh các thông số như hình dưới đây.

Bước 19: Input 🡪 more 🡪 Kéo thả set loud sound threshold to 128 vào khối on start, sau đó nhân đôi khối này và điều chỉnh các thông số như hình dưới đây.

Bước 20:

Cuối cùng, chọn Download để nạp chương trình vào microbit.

Mô hình đàn ghita sử dụng micro:bit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
X